MOBI ธนา เธียรอัจฉริยะ ✓ MOBI HAPPY คนพลิกแบรนด์ ✓ ant web.co

❮PDF / Epub❯ ✅ HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน ❤ Author ธนา เธียรอัจฉริยะ – Ant-web.co หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ธรรมดาๆ แต่เนื้อหาตลอดทั้งเล่มเต็มไปด้วยข้อคิด ศิลปะในการบริหารผู้คน และเบื้องลึกของก?.

??รบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือ และพุ่งทะยานจนทุกคนต้องจับตามอง เมื่ออ่านจนจบแล้วจะรู้สึกและจับต้องได้ถึงทัศนคติที่ดีในก?.

happy kindle คนพลิกแบรนด์ book แบรนด์พลิกคน mobile HAPPY คนพลิกแบรนด์ download HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน Epub??รบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือ และพุ่งทะยานจนทุกคนต้องจับตามอง เมื่ออ่านจนจบแล้วจะรู้สึกและจับต้องได้ถึงทัศนคติที่ดีในก?.

MOBI ธนา เธียรอัจฉริยะ ✓ MOBI HAPPY คนพลิกแบรนด์ ✓ ant web.co

MOBI ธนา เธียรอัจฉริยะ ✓ MOBI HAPPY คนพลิกแบรนด์ ✓ ant web.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *